Mūsų mylimas
darželis!
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Komisijos, tarybos

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

Aušra Petraitytė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Loreta Norutytė, logopedė

Irmina Burneckienė, auklėtoja

Gintarė Tautkienė, auklėtoja

Virginija Kievišienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

VGK sekretorė – Birutė Veikšienė, sekretorė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti tėvus (globėjus), mokytojus ir vietos bendruomenės atstovus, svarbiausiems lopšelio-darželio tikslams ir uždaviniams spręsti. Lopšelio-darželio tarybai atstovauja 3 tėvai (globėjai), 3 mokytojai, 3 vietos bendruomenės atstovai. Tėvus (globėjus) į lopšelio-darželio tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba atviru balsavimu, vietos bendruomenės atstovus – Gruzdžių seniūnijos bendruomenė atviru balsavimu visuotiniame bendruomenės susirinkime.

Lopšelio-darželio taryba atlieka šias  funkcijas:

• teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

• pritaria lopšelio-darželio strateginiam planui, metiniam lopšelio-darželio veiklos planui, lopšelio-darželio nuostatams, kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems lopšelio-darželio direktoriaus, svarsto lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles;

• teikia siūlymų lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;

• kolegialiai svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;

• teikia pasiūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugaus darbo, vaikų ugdymo sąlygų sudarymo;

• teikia siūlymus Šiaulių rajono savivaldybės tarybai dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

• svarsto kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų, tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui;

• teikia siūlymų dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

• svarsto lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS SUDĖTIS

Inga Grigaliūnienė – pirmininkė, tėvų atstovė

Deimantė Radžvilė  – sekretorė, tėvų atstovė

Nariai:

Vida Šulnienė,  meninio ugdymo mokytoja

Gintarė Tautkienė,  auklėtoja

Vitalija Norkienė, auklėtoja

Živilė Žvirblienė, tėvų atstovė

Gražina Slavikienė, soc. partnerių atstovė

 

LOPŠELIO-DARŽELIO MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija, mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

Lopšelio-darželio mokytojų taryba atlieka šias  funkcijas:

• aptaria praktinius valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo klausimus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

• svarsto lopšelio-darželio veiklos programą, aptaria ugdymo tvarką, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų realizavimą, vaikų brandumą mokyklai;

• kartu su Vaiko gerovės komisija, kitais ugdyme dalyvaujančiais darbuotojais svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(si), mitybos klausimus;

• renka atstovus į lopšelio-darželio tarybą.