Mūsų mylimas
darželis!
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...

ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

Vaikai lopšelyje-darželyje ugdomi visuminiu metodu pagal šias programas:

  • Ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo takeliu“ (vaikams nuo 1 iki 5 m.)
  • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (6-7 m.)

Į pagrindines ugdymo programas integruojamos programos:

  • Sveikatos stiprinimo programa „Sveikas vaikas – mūsų džiaugsmas“
  • Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“
  • „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“
  • „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“
  • „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“

Nuo 2002 metų lopšelis-darželis „Puriena“ yra įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Priklausome respublikinei ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijai „Sveikatos želmenėliai“. Nuo 2016 m. įsitraukėme į respublikinę sveikos gyvensenos ugdymo programą „Sveikatiada“.