Mūsų mylimas
darželis!
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...

Ikimokyklinis ugdymas

 

Į ikimokyklinio ugdymo grupes, priimami vaikai nuo 1 iki 6 (atskirais atvejais – iki 5) metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę.

Lopšelyje-darželyje ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis lopšelio-darželio mokytojų parengta ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo takeliu”, kuri parengta vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais ir ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis.

Ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo takeliu“

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-735/A1-459 „Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, privalomas ikimokyklinis ugdymas gali būti skiriamas vaikui, kuris auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, ar dėl kitų teisės akte išvardintų priežasčių.

Vaikų, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo turinys formuojamas, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa (ją pritaikant) ir atsižvelgiant į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir tėvų (globėjų) lūkesčius.

Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaromos sąlygos ugdytis pagal jo gebėjimus ir galias; ikimokyklinio ugdymo mokytojas kartu su kitais mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais, vaiko tėvais (globėjais), kitais artimaisiais teikia reikiamą pagalbą, stiprindami vaiko motyvaciją ugdytis, tobulėti, plėtoti kompetencijas, sumažinti, įveikti arba kompensuoti ugdymo procese kylančius sunkumus.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas lopšelyje-darželyje atliekamas vadovaujantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“. Tai gairės mokytojams, kuriose pateikiama vaiko iki šešerių metų įgyjamų esminių nuostatų ir gebėjimų visuma ir jo ugdymosi pažangą nusakantys žingsniai. Taikant šį aprašą vadovaujamasi nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo individualių galių ir ugdytojų profesionalumo.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pažanga vertinama du kartus per mokslo metus: spalio ir gegužės mėnesiais.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas